ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τα Προϊόντα παρέχονται με τις Εγγυήσεις των αντίστοιχων Κατασκευαστών, επομένως προορίζονται να λειτουργούν εντός των ορίων και των προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί από αυτούς. Ωστόσο, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ζημιές που προέρχονται από χρήση προϊόντων με Προδιαγραφές και Προϋποθέσεις διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στα αντίστοιχα τεχνικά δελτία δεδομένων και από απειρία του εγκαταστάτη/χρήστη. Άλλες ζημιές δεν θα αναγνωρίζονται εκτός από αυτές που προβλέπονται στα επιμέρους φύλλα Εγγύησης των αντίστοιχων Κατασκευαστών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Kefa srls διαβεβαιώνει τους πελάτες της για ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ με τη νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που διέπεται από τον κώδικα απορρήτου σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 196 της 30.06.03 .

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η KEFA srls, στο πρόσωπο που κατά καιρούς έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, εκτός εάν οριστεί διαχειριστής σύμφωνα με το άρθ. 29 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθμ. 196/2003. Ο Πελάτης, ΚΑΘΕ στιγμή, έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με γραπτή επικοινωνία που θα αποσταλεί στη διεύθυνση: Kefa srls via catania, 4 giarre 95014 (CT)

Στον πελάτη, ο οποίος δηλώνει ότι έλαβε τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο. 13 και επί των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ λόγω του ιδίου, κατ' αρθρ. 7 του Ν.Δ. 196/2003 , έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας με τον τρόπο που προβλέπεται.

Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ (ενημερωτικά δελτία) θα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΝΤΑΙ μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, που θα γνωστοποιηθεί μαζί με την εξουσιοδότηση για επεξεργασία και αποστολή, στην κατάλληλη φόρμα εγγραφής στον διαδικτυακό τόπο.